Nyheter & debattinlägg

Krav på bygglov slopat

Seminarium under Almedalsveckan 2018 - om solel

Ytterligare regelförenklingar inom solelområdet! Den 1 augusti trädde lagändringen i kraft som innebär bygglovsbefrielse för solceller som följer takets eller fasadens lutning. Det slopade kravet är efterlängtat av många, särskilt av villaägare. Nu kommer processen för att bygga solelanläggningar gå snabbare och smidigare.

Det slopade bygglovskravet gäller dock inte på byggnader som anses särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, samt installationer i eller i anslutning till områden av riksintresse för försvaret. Där kommer bygglov att krävas även i fortsättningen.

Ett slopat bygglovskrav tillsammans med ett investeringsstöd på 30 procent innebär de mest gynnsamma förutsättningarna någonsin för småskalig solel i Sverige.

Bildtext: Vid Solelkommissionens seminarium i Almedalen var det flera politiker som lyfte fram borttagandet av bygglovskravet.

Här hittar du vilka fler regelverksförbättringar som genomförts de senaste åren 

Läs mer om Solelkommissionens seminarium