SolkompanietFAQBehövs bygglov för solceller på tak?

Bygglov för solceller på tak kan i vissa fall behövas på byggnader inom detaljplanerade områden. Bygglovs krävs till exempel om solcellspanelerna medför att byggnaden byter färg, om de installeras i byggnadens fasad eller om modulerna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ni som fastighetsägare är ansvariga för att bygglov är klart när installationen påbörjas. Givetvis hjälper vi till i processen och i kontakt med inblandade parter.

Det finns undantag från krav på bygglov för solcellsanläggningar på tak, trots att byggnadens yttre utseende påverkats av solpanelerna. Dessa kriterier är:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Trots att en solelanläggning inte alltid behöver bygglov så kan en anmälan krävas. En anmälan krävs till exempel om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller påverkar brandskyddet.

Källa: Boverket

Kontakta våra experter här