SolkompanietFAQHur ser er leverantörskvalificeringsprocess ut?

Hållbarhet är jätteviktigt för oss. Vi välkomnar att många av våra stora kunder har höga krav på oss. Av den anläggningen har vi ett hållbarhetsdokument där leverantörskvalificeringsprocessen är en central del.

Solkompaniets process för att kvalificera eller diskvalificera samarbetspartners och leverantörer består i flera delar och moment. ”Skallkrav” för kvalificering är att du som samarbetspartner

  • Signerar och efterföljer Solkompaniets Uppförandekod (Code of conduct)
  • Är certifierade enligt ISO 9001, 14001 eller motsvarande, samt följer RoHS Direktivet 2011/65/EU*

Utöver skallkraven betygssätts varje samarbetspartner och leverantör på övriga kvalificeringsvariabler där varje del värderas på en skala mellan 1-10. Värdena viktas och vi får ett medelvärde. För att en solpanel från en leverantör ska kvalificeras måste det genomsnittliga värdet överstiga 7 på skalan.

*RoHS-direktivet 2011/65/EU = Det fastställer reglerna för begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Sådana farliga material är till exempel kvicksilver, bly, kadmium, polybromerade bifenyler, dibutylftalat, diisobutylftalat, sexvärt krom, polybromerade difenyletrar och liknande.

Så här ser vår leverantörskvalificeringsprocess ut:

  1. Code of Conduct: För att vara leverantör eller samarbetspartner till Solkompaniet måste företaget skriva på och följa vår Uppförandekod.
  2. Certifieringar: Företag som är samarbetspartner eller leverantör till Solkompaniet är ISO 9001 och 14001 certifierade eller motsvarande, samt följer RoHS Direktivet 2011/65/EU.
  3. Social hållbarhet (CSR): Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering samt följer OECDs due diligence modell.
  4. Ekonomisk hållbarhet: Vi utvärderar också våra leverantörer utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar med leverantörer som är ’bankable’ och har hållbara finansiella strukturer. Bloomberg har tagit fram en modell, ’Tier-1 Solar Panels’ , vilken uppdateras ett par gånger per år och som vi också använder oss av i vår kvalificeringsprocess.
  5. Kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet: Vi utvärderar kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet utifrån funktionssäkerhet, leveranssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Vi följer också oberoende organisationers och instituts utvärderingar (t. ex. PVELs reliability score card) samt branschutvärderingar.
  6. Materialutvinning och ursprung: Vi granskar de komponenter och produkter vi använder. Varifrån kommer materialet, hur har det utvunnits och producerats?

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.