SolkompanietFAQVad är koldioxidpåverkan från era solelpaneler? Bidrar jag till något positivt för klimatet om jag installerar solceller?

Detta är en stor fråga och det är svårt att få helt korrekta ursprungsgarantier vid köp av kinesiska solcellsmoduler. Solkompaniet har som mål att både kunna erbjuda CSR-godkända kinesiska tillverkare men även främja produktionen av solpaneler i Europa och erbjuder därför Europiskt tillverkade paneler på flera olika nivåer. Genom de uppföljningar (audits) vi genomför kvartalsvis ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att vi, i möjligaste mån, säkrar att de produkter vi använder är producerade med produktionsmetoder och utvinning av material som ger minsta möjliga klimatavtryck. Vi använder oss av avfallshierarkin Reduce - använda så lite material som möjligt, Reuse - återanvända så mycket som möjligt, Recycle - återvinna så mkt som möjligt och följer WEEE direktivet** genom att vi är anslutna till El-Kretsen för att ta ansvar för återvinning av solelanläggningar (96% av materialet i en solcellsmodul kan återvinnas).

Det vi gör är att granska de komponenter och produkter vi använder. Varifrån kommer materialet, hur har det utvunnits och producerats? Vi har även integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering.

Du bidrar absolut till något positivt för klimatet när du installerar solceller. Genom att installera solel blir vi mindre beroende av fossila bränslen samtidigt som mer förnybar energi kommer in i den svenska elmixen. Därmed gör du ett smart val för att bidra till det hållbara samhället.

I länderna kring Östersjön och Norge var andelen fossilbaserad kraftproduktion 44 procent under 2019 enligt Svensk Solenergi. Forskningsprojektet North European Energy Perspectives Project som genomförts av bl.a. etablerade forskargrupper vid Chalmers, KTH, Handels, Profu, Sweco och IVL har studerat utvecklingen av energisystem i Sverige, Norden och Europa. Genom modellberäkningar i denna studie har man visat hur svensk elexport till 70–80 procent ersätter elproduktion från fossilbränslebaserade kraftverk.

– Detta motsvarar ca 600 gCO2eq/kWh och ingenting tyder på att denna siffra har minskat efter 2016. Med den bakgrunden har vi att genom att tillverka och installera fler solpaneler i Sverige en stor positiv påverkan på koldioxidutsläppen, säger vår inköpschef Martin Persson

** WEEE-direktivet (är ett EU-direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall)