SolkompanietFAQVad består solceller av?

Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplar man solcellerna till solpaneler. Solpaneler består framförallt av glas. Viktmässigt så är ungefär två tredjedelar glas. Därtill har solcellsmoduler en aluminiumram och en mindre mängd plast och kisel som huvudkomponenter. Modulerna har även små kvantiteter av silver, koppar och bly.

Finns det olika solcellsvarianter?

Ja, det vanligaste är kristallina kiselsolceller som utgör ungefär 95 procent av världsmarknaden. Men det finns även tunnfilmssolceller.

De kristallina kiselsolcellerna delas upp i polykristallina och monokristallina solceller.

Polykristallina och monokristallina celler

Polykristallina solceller (kallas ibland även för multikristallina solceller) har länge varit den dominerade typen av solceller på solcellsmarknaden. De senaste åren har dock monokristallina solceller tagit en större och större marknadsandel tack vare snabbare teknikutvecklingen vilket lett till högre effektivitet och bättre verkningsgrad. 2018 var första året som mono och poly hade lika stor marknadsandel. Trenden är tydlig och monokristallina moduler förväntas nu bli den dominerade tekniken.

Totalt fanns det 500 gigawatt solel installerat i världen år 2018. Kina installerade samma år 45 gigawatt. Eftersom de och övriga i världen installerar framförallt kristallina solceller så prispressas den tekniken särskilt.

Tunnfilmsceller

Tunnfilmssolceller är inte alls lika vanligt som kristallina solceller, varken globalt eller i Sverige. Fördelen med tunnfilm är att de är kan skräddarsys. Solcellerna kan fästas på både hårda och böjliga material. Verkningsgraden är visserligen lägre men de påverkas inte lika mycket av skuggning och höga temperaturer som kristallina solceller.

Tunnfilmssolceller är dyrare per installerad kilowatt, jämfört med kristallina solceller. Men billigare per kvadratmeter. Ur tekniksynpunkt skiljer tunnfilmssolcellerna sig från kristallina genom att de ger högre spänning från varje modul. Det innebär fler kopplingar och kablar jämfört med ett kristallint solcellssystem. Vissa tunnfilmssolceller kräver också specifika växelriktare, vilket gör att valmöjligheten minskar.

Den finns olika tunnfilmssolceller och den vanligaste är en CIGS-solcell. CIGS står för koppar, indium, gallium och selen.