• Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan och lättillgänglig.
  • Mark i områden med god solinstrålning (Söder om Gävle – företrädelsevis).
  • Marken behöver ligga på rimligt avstånd till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solparken kommer att producera.
  • Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex. riksintressen.
  • Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 40 hektar eller mer.*

*Mark som är mindre än 40 hektar kan passa väldigt bra för solparker men Solkompaniets affärsmodell bygger på att utveckla stora solarker.