Hur fungerar solceller?

Hur fungerar solceller?

Solceller blir vanligare på allt från förskolor, sjukhus och industribyggnader till bostadsrättsföreningar och villatak, men hur funkar egentligen solceller? Hur många solceller behövs och fungerar solcellerna lika bra på vintern som på sommaren? Här får du svaren!

Solceller omvandlar – precis som det låter – solens energi till elektrisk energi. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Metallkontakter tar upp laddningen och det bildas likström. Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplas solcellerna till solpaneler. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likström till växelström. När solen slutar lysa på panelerna slutar energiproduktionen. Eftersom solcellerna är seriekopplade blir också den svagaste länken gränsen. Det betyder också att solpanelerna är känsliga för skuggning. Solceller placeras med fördel i ett skuggfritt söderläge för maximal solelproduktion.

Om din byggnad redan är ansluten till elnätet installeras solcellsanläggningen så att den matar in sin ström på elnätet tillsammans med den ”vanliga” elen, och på så sätt att din fastighet i första hand använder sig av sin egenproducerade el. Om den egenproducerade elen inte räcker till kommer fastigheten att konsumera den ytterligare el som behövs från det vanliga elnätet. Om dina solceller istället producerar mer el än vad du gör av med, kan du välja att mata in överskottet på det vanliga elnätet, eller att sälja överskottet till din elleverantör.

För att omvandla likspänningen från solcellerna till växelspänning som används i elnätet, behöver du en växelriktare. En växelriktare anpassar strömmen från solpanelerna till den strömmen som finns i elnätet, så att all ström får precis rätt spänning och frekvens.

Hur fungerar solceller när det är mulet?

Under molniga dagar producerar solcellerna fortfarande energi – men betydligt mindre. Solcellerna producerar el proportionellt med solinstrålningen. Om det är väldigt mulet blir det mycket mindre el. Är det bara enstaka glesa moln så kommer inte produktionen att påverkas lika kraftigt.

Hur fungerar solceller på vintern?

En solelanläggning producerar mest el under mars till oktober. När solinstrålningen och dagarna är kortare under vinterhalvåret för oss i Norden behöver du komplettera upp din solelförsörjning med att köpa in el från det vanliga elnätet eller möjligen komplettera solcellsanläggningen med batterier.

Solceller ska inte skottas. Det är stor risk att du skadar modulerna och det är därför bättre att låta snön smälta och glida av.

Hur mycket solceller behöver man?

Hur mycket solceller eller hur många solpaneler som behövs, beror helt och hållet på hur stort energibehovet är och hur stor lämplig takyta som finns tillgänglig. Här nedan har vi listat hur du ska tänka beroende på vilken typ av fastighet som är aktuell.

Sommarstuga: Om du installerar solpaneler på exempelvis en sommarstuga som inte är ansluten till det vanliga elnätet, och som används bara delar av året räcker det förmodligen med en liten off-gridanläggning som är anslutet till ett batteri. Med en sådan lösning kan du då sommartid driva till exempel belysning, ett mindre kylskåp samt eventuellt en mindre tv.

Villan: En normal solcellsanläggning för ett småhus är ungefär fem kilowatt. Den kommer då att producera ungefär 5000 kilowattimmar solel under ett år. Fem kilowatt motsvarar ungefär 30 kvadratmeter i yta.

Större fastighet: En större byggnad med mycket lämplig takyta brukar snarare dimensioneras utifrån elförbrukningen i fastigheten. Ta hjälp av en konsult eller solcellsexpert för att planera din anläggning optimalt utifrån gällande regelverk och byggnadens förutsättningar.

Användning i Sverige

I Sverige är det vanligast att ha en solelanläggning på taket som kompletterande energikälla. Vid soliga dagar kan det bli ett överskott av egenproducerad el som går ut på elnätet. Överskottselen kan du sälja till en elleverantör. När solen inte lyser kommer du att istället att behöva köpa in el. Elnätet används med andra ord som ett batteri. Regelverken är idag utformade att det är den egenanvända solelen som är mest värd. Ur ett ekonomiskt perspektiv bör du planera din solcellsanläggning efter din elförbrukning.

Solkompaniet är marknadsledande på solceller till företag. Ta kontakt med oss när det gäller installationer.