Vad består solceller av?

Vad består solceller av?

Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplar man solcellerna till solpaneler. Solpaneler består framförallt av glas. Viktmässigt så är ungefär två tredjedelar glas. Därtill har solcellsmoduler en aluminiumram och en mindre mängd plast och kisel som huvudkomponenter. Modulerna har även små kvantiteter av silver, koppar och bly.

Finns det olika solcellsvarianter?

Ja, det vanligaste är kristallina kiselsolceller som utgör ungefär 95 procent av världsmarknaden. Men det finns även tunnfilmssolceller.

De kristallina kiselsolcellerna delas upp i polykristallina och monokristillina solceller.

Polykristallina celler
Polykristallina solceller är de absolut vanligaste solcellerna världen över. Kallas ibland även för multikristallina solceller. Polykristallina solceller kommer förmodligen att behålla en dominerande position även kommande decennium, inte minst på grund av materialutmaningar hos andra tekniker.

Totalt fanns det 400 gigawatt solel installerat i världen år 2017. Kina installerade samma år 53 gigawatt. Eftersom de och övriga i världen installerar framförallt kristallina solceller så prispressas de tekniken särskilt.

Tunnfilmsceller
Tunnfilmssolceller är inte alls lika vanligt som kristallina solceller, varken globalt eller i Sverige. Fördelen med tunnfilm är att de är kan skräddarsys. Solcellerna kan fästas på både hårda och böjliga material. Verkningsgraden är visserligen lägre men de påverkas inte lika mycket av skuggning och höga temperaturer som kristallina solceller.

Tunnfilmssolceller är dyrare per installerad kilowatt, jämfört med kristallina solceller. Men billigare per kvadratmeter. Ur tekniksynpunkt skiljer tunnfilmssolcellerna sig från kristallina genom att de ger högre spänning från varje modul. Det innebär fler kopplingar och kablar jämfört med ett kristallint solcellssystem. Vissa tunnfilmssolceller kräver också specifika växelriktare, vilket gör att valmöjligheten minskar.

Den finns olika tunnfilmssolceller och den vanligaste är en CIGS-solcell. CIGS står för koppar, indium, gallium och selen.