SolkompanietHållbarhet

Hållbarhet

Tillsammans bygger vi det hållbara samhället - på riktigt

 

När Petter Sjöström och Lars Hedström forskade och började arbeta med solenergi 2002 var det med visionen om att bidra till en mer hållbar värld, för både nuvarande och kommande generationer. 2010 grundades Solkompaniet med ambitionen om att vara med och bygga det hållbara samhället på riktigt, som grund.

Hösten 2015 samlades världens ledare från mer än 190 länder i Paris på COP21 (Conference of the Parties  #21), det 21a klimattoppmötet i ordningen. Under COP21 beslutades om 17 globala hållbarhetsmål* för världen att nå till 2030. 

Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå, valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12.

*Sustainable Development Goals – SDGs

Läs vår hållbarhetsrapport

Solhagen Torphyttan stående
karrbo-prastgard-1-kvadrat

Kärrbo Prästgård är Sveriges första agrivoltaiska solcellspark (2021), vilket är en teknik som möjliggör jordbruk, så som odling av vall, kombinerat med produktion av solel.

Så arbetar vi med FN:s hållbarhetsmål

 

För att nå en mer hållbar värld och genomföra omställningen vi står inför behöver vi arbeta tillsammans. På Solkompaniet bidrar vi bland annat genom att ’samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation’ (SDG17.6) och ’uppmuntra och främja effektiva partnerskap’ (SDG 17.17).

Vi behöver också ta hänsyn till helheten och Solkompaniets roll i helheten. Våra lösningar bidrar därför till att ’minska städers miljöpåverkan’ (SDG 11.6), verkar för en ’inkluderande och hållbar urbanisering’ (SDG 11.3) samt ’främja nationell och regional utvecklingsplanering’ (SDG 11.B). Tillsammans med kunder, partners, leverantörer, medarbetare och andra intressenter lär och samarbetar vi.

Hållbarhetsmål 7

Hållbarhetsmål 7 - Hållbar energi för alla

Hållbarhetsmål 7 är att "säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla" där Solkompaniets kärnverksamhet är att tillhandahålla hållbara energilösningar i form av solel, lagring och laddning. En stor andel av utsläppen av växthusgaser i världen kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Förnybara energilösningar som solel tillsammans med till exempel vind och lagring blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. Här bidrar Solkompaniet med förnybar, hållbar och tillförlitlig solel.

Hållbarhetsmål 8

Hållbarhetsmål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbarhetsmål 8 lyder "Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla".

Anständiga arbetsvillkor

Samtliga anställda på Solkompaniet omfattas av kollektivavtal, vilket vi haft sedan 2013. Vi ska erbjuda trygga, hälsosamma och säkra miljöer på våra kontor och installationsprojekt för att värna om våra medarbetares välbefinnande. Vi ska vara en jämställd organisation med en mångfald som speglar samhället och vi uppmärksammar och förändrar diskriminerande strukturer i organisationen. Vi bidrar till sysselsättning och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, genom till exempel vår utbildningsplattform Solelskolan. Vi är engagerade i frågor som rör den lokala och globala samhällsutvecklingen och vill vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar de bästa och mest professionella medarbetarna. Genom vår Uppförandekod (Code of Conduct), vår leverantörskvalificeringsprocess samt de audits och uppföljningar vi genomför systematiskt, ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att vi i möjligaste mån säkrar att de produkter vi använder är producerade så att vi skyddar arbetstagarnas rättigheter och stävjar och stoppar slaveri, människohandel och barnarbete. Med syfte att skapa en mer hållbar bransch med kontinuerlig tillväxt och goda förutsättningar för att driva hållbara företag är vi aktiva i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Ekonomisk hållbarhet och tillväxt

Vi strävar efter att vara en positiv kraft med lokal närvaro och globala partners, där Solkompaniet arbetar och gör kloka investeringar och samarbeten för framtiden. Ekonomiskt ansvar - för alla bolag inom Solkompaniet koncernen - innebär att stå för en stabil, lönsam och etiskt försvarbar utveckling över tid.

Hållbarhetsmål 9

Hållbarhetsmål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Genom att etablera solel, lagring och laddning bidrar vi på Solkompaniet med infrastruktur som framtidssäkrar vårt samhälle och tillgängliggör lokalproducerad förnybar el. Vi optimerar löpande våra logistik- och processflöden för ökad produktivitet samt minskad resurs- och energianvändning. Vi utmanar oss ständigt i att hitta nya och innovativa lösningar för att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom Solelkommissionen driver vi tillsammans med HSB, IKEA, Telge Energi och Vasakronan initiativ kopplat till solel, och inom Svensk Solenergi engagerar vi oss i den tekniska kommittén, med syfte att höja kvalitet på material och installationer för att säkerställa säkra installationer med långsiktig produktion.

Hållbarhetsmål 11–

Hållbarhetsmål 11 - Hållbara städer och samhället

Vi behöver ta hänsyn till helheten och Solkompaniets roll i helheten. Våra lösningar bidrar till att ’minska städers miljöpåverkan’ (SDG 11.6), verkar för en  ’inkluderande och hållbar urbanisering’ (SDG 11.3) samt ’främja nationell och regional utvecklingsplanering’ (SDG 11.B).

Hållbarhetsmål 12

Hållbarhetsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Genom vår Uppförandekod (Code of Conduct), vår leverantörskvalificeringsprocess samt de uppföljningar (audits) vi genomför kvartalsvis ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att vi i möjligaste mån säkrar att de produkter vi använder är producerade med produktionsmetoder och utvinning av material etc. som ger minsta möjliga klimatavtryck. Vi använder oss av avfallshierarkin Reduce - använda så lite material som möjligt, Reuse - återanvända så mycket som möjligt, Recycle - återvinna så mycket som möjligt och följer WEEE direktivet* genom att vi är anslutna till El-Kretsen för att ta ansvar för återvinning av solelanläggningar. 

  • 96 % av materialet i en solcellsmodul kan återvinnas
  • Solcellsmoduler är definierade som e-waste enligt det europeiska Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-direktivet
  • Finns inga råmaterialbegränsningar - även vid utbyggnad i TW-skala (det vill säga, förse hela världsbehovet)
  • Inga koldioxidutsläpp när anläggningen är färdiginstallerad och producerar el. Solelens utsläpp av växthusgaser sker indirekt vid tillverkning av komponenterna i solcellsanläggningar
  • Efter två år har solcellerna producerat lika mycket energi som gick åt vid tillverkningen
  • Solceller som installeras i Sverige har ett klimatavtryck på 10 g CO2/kWh år 2020. Effektiviteten i produktion förbättras och inom snar framtid nås 10 g CO2/kWh. (jmf kol 1000 g CO2/kWh, snitt Nordpol 600 g CO2/kWh)

* WEEE-direktivet (är ett EU-direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall)

Hållbarhetsmål 17

Hållbarhetsmål 17 - Genomförande och partnerskap

För att nå en mer hållbar värld är vi övertygade om att det är av största vikt att vi har förmågan att genomföra omställningen vi står inför och att vi arbetar tillsammans. På Solkompaniet bidrar vi bland annat genom att ’samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation’ (SDG17.6) och ’uppmuntra och främja effektiva partnerskap’ (SDG 17.17).

Hur bidrar solelparker till biodiversiteten?

 

Hösten 2021 invigde vi, tillsammans med norska ägaren Solgrid, solparken i Varberg – Sveriges då största solelpark med tvåsidiga moduler. I det här utdraget pratar vår vd Axel Alm om hur biodiversiteten kan öka med hjälp av solceller på mark.