SolkompanietNyheterSeminarium i sveriges riksdag om att oka takten for solkraften

Riksdagen_Axel2

Svensk elproduktion behöver stärkas och det är hög tid för omställning. Tekniken och lösningarna finns. Men vi behöver öka takten. Vi på Solkompaniet är övertygade om att det är genom samarbete vi kommer ta oss in på den rätta vägen till framtiden. Den 22 mars arrangerade vi därför ett seminarium över partigränserna i riksdagen - ”30 TWh solkraft innan 2030 – är det möjligt?”

Solkraft och politiken

Energi skär igenom alla samhällsfrågor, genom alla delar av näringslivet och berör all politik, oavsett färg. Elbehovet i Sverige beräknas fördubblas till 2045 samtidigt som EU har 45 procent förnybar energi som mål till 2030. Tiden är förbi där vi kan stå i varsin ringhörna och förespråka vissa energislag, all förnybar energi behövs framåt. Nu handlar det om att kraftsamla och ta modiga beslut för att så snabbt som möjligt rita om spelplanen. I Sverige stod solkraften för ungefär 1 procent av elmixen 2022. I Holland var andelen 14 procent, i Tyskland 10 procent och i Danmark 7 procent. Det finns en enorm potential för solkraft även i Sverige. Vi har mycket mark, god solinstrålning och viljan att investera är stor. Med rätt förutsättningar kan vi redan under innevarande mandatperiod fyrdubbla solkraften i Sverige. Till 2030 kan solbranschen leverera 30 TWh fossilfri el till energisystemet. För att det ska verklighet krävs bland annat kloka, modiga och beslutsföra politiker över hela det politiska spektrat.

Under seminariet möttes riksdagsledamöter, politiska tjänstepersoner, näringsliv, myndigheter och representanter från solkraftbranschen. Partifärgerna lades åt sidan och fokus låg på möjligheterna framåt.

Inga partipolitiska skiljelinjer

Värdar för seminariet var riksdagspolitikerna Mathias Tegner (S) och Camilla Brodin (KD). Camilla Brodin inledde dagen och betonande i sitt anförande vikten av att vi nu går från ord till handling i el och energifrågan och att vi samarbetar. Ett uttalande som fick bifall från publiken, vilken bestod av representanter från flera politiska partier, från olika utskott och departement samt personer från näringslivet.

”Ofta i debatten har vi hört vindkraft vs. kärnkraft, kan vi bara sluta upp med det, och börja prata om ett energisystem som faktiskt ska leverera. Och också kunna få sätta lite fokus på just solen och jag är jätteglad att få göra det idag”, avslutade Camilla.

Mathias Tegnér rundade av på slutet och adresserade sina kollegor i riksdagen med att ta till sig budskapen från seminariet och titta på hur politiken kan underlätta utbyggnaden av solkraft. Det behöver gå betydligt fortare än vad det gör idag.

Riksdagen Camilla (1)
Camilla Brodin (KD)

Energifrågan central för näringslivet

Mia Brunell Livfors, VD Axel Johnson, berättade att man vill vara drivande aktör inom solkraft. Genom dotterbolaget AxSol är man majoritetsägare i Solkompaniet och ytterligare ett antal bolag som bygger solparker och sätter solenergi på lagerbyggnader och villatak.

Ska Sverige fortsätta vara nettoexportör av klimatvänlig energi, och vill vi ha konkurrenskraftiga elpriser till nytta för hushåll och industri, så behöver vi arbeta för att nå tillväxt i all kostnadseffektiv fossilfri energiproduktion. Solkraftens stora konkurrensfördel att den kan hjälpa Sverige i energiutmaningen här och nu. En solpark som får tillstånd att börja byggas idag, kan börja producera energi redan strax efter årsskiftet, menade hon.

Tiden är knapp – processerna måste gå fortare

För att vi ska kunna leverera så mycket solkraft som omställningen, företagen och hushållen kräver behöver vi röja undan de flaskhalsar som bromsar upp tillväxten. Två av de största flaskhalsarna i Sverige idag är tiden det tar för utredning och beslut från Länsstyrelserna samt utredning och anslutning till elnät. Idag kan det ta många år. Byggnationen av själva parken går fort, den kan stå klar på sex till tolv månader. Ska Sverige fortsätta vara nettoexportör av fossilfri och lönsam el, och om vi vill vi ha konkurrenskraftiga elpriser till nytta för hushåll och industri i Sverige, behöver vi arbeta för att nå tillväxt i all kostnadseffektiv fossilfri elproduktion. Får vi rätt förutsättningar på plats för snabb utbyggnad med förbättrade och harmoniserade regelverk som möjliggör snabb etablering ser framtiden genast ljusare ut. Solkraften kan hjälpa Sverige i energiutmaningen här och nu och för framtiden.

Solkraft – en lösning för det ökade elbehovet

Axel Alm, VD för Solkompaniet pekade på att Sveriges nuvarande årskonsumtion av el är ungefär 140 TWh. Behovet beräknas öka rejält till 2045: en dubblering till mer än 300 TWh. Vi behöver kostnadseffektiva lösningar som kan realiseras snabbt. Solkraft är det fossilfria kraftslag som går snabbast att bygga ut och är sedan 2016 det mest lönsamma sättet att producera el i världen. Solkraft är dubbelt så snabbt att få på plats som vindkraft. Idag ligger Sveriges etablerade solkraft på 1,8 TWh. Solbranschen står redo att producera ytterligare 30 TWh solkraft till 2030. Ett starkt bidrag till den förändring vi står inför, poängterade Axel Alm.

Lite mark – mycket solkraft

Axel Alm berättade vidare att 18 TWh av de 30 TWh som solbranschen står redo att leverera till 2030 skulle kunna komma från storskaliga solparker. När solparker diskuteras väcks ofta frågan kring hur mycket mark som kommer tas i anspråk. För att anlägga solparker som levererar 18 TWh behövs 25 000 ha mark.

Det motsvarar endast en procent av hela landets åkerareal. Som en jämförelse upptar Sveriges största gård 23 000 ha mark. Storskalig solkraft genom solparker ökar alltså elproduktionen på en minimal yta.

IMG_1540
Rickard Dahlberg, Sverker Åkerblom, Johan Bergström, Martin Sjödahl och David Salsbäck

Namnkunnig panel

Seminariet avrundades med en paneldiskussion med företrädare som verkar solkraftens ekosystem.

Sverker Åkerblom, VD Niam Infrastructure, som investerar i solparker tog avstamp i sina erfarenheter från övriga Europa där solkraften är mer utbyggd. Det finns inget logiskt skäl att Sverige med betydligt större yta än t ex Danmark och Nederländerna ligger så långt efter med storskaliga solparker. Däremot har branschen ett jobba att göra med att standardisera sina ansökningsprocesser, vilket skulle underlätta när man söker tillstånd, menade han.

Martin Sjödahl, senior rådgivare vid länsstyrelsen i Kronobergs län, höll med och pekade på att det är resurskrävande att hantera ansökningar och att tillståndsprocessen i sig är svårtolkad. Det skulle behövas tydligare riktlinjer på nationell nivå.

Rickard Dahlberg, styrelseordförande för NREP, som genom sitt dotterbolag Logicenter äger Sveriges största bestånd av logistikfastigheter, underströk att de skulle vilja bygga solenergi på taken till alla fastigheter. Idag har ungefär 15 procent av taken solenergi. Men då behöver den stoppregel tas bort som innebär att egenanvänd el över 500 kW beskattas. Det är en förhållandevis enkel regel att förändra för att dra nytta av takens potential, menade han.

Johan Bergström, VD AxSol, såg framför sig att solkraften redan om två år kan ha byggts ut ordentligt om bara regelverken förenklas.

Tack alla deltagare från politiken för en aktiv dialog och tack till alla paneldeltagare Mia Brunell Livfors VD och koncernchef på Axel Johnson, Sverker Åkerblom VD på Niam, Rickard Dahlberg på NREP, Martin Sjödahl Senior rådgivare på Länsstyrelsen i Kronobergs län, Johan Bergström VD på AxSol och Axel Alm VD på Solkompaniet.

Ett extra stort tack till Mathias Tegner (S) och Camilla Brodin (KD) för möjligheten samt till David Salsbäck, kommunikationsdirektör Axel Johnson, som modererade.

Tillsammans förändrar vi Sverige. Detta är bara början!

Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om solceller på mark och tak, nya projekt och nyheter inom solelmarknaden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Följ oss!

Relaterade nyheter

240223- KAM_komprimerad
Nyheter
Sv
Energilager
Fastighet
2024-02-27

Så hjälper Solkompaniet fastighetsägare realisera sitt solcellsprogram

Hej Ulf, Jesper, Fredrik och Anton! Ni hjälper våra fastighetskunder installera solkraftsanläggningar o...
Årssummering 2023 1080×720 (3)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-18

Summering av 2023

2023 var både spännande och utvecklande för Solkompaniet. Här delar vi med oss av några riktiga ljuspunkter
Helena cop1080x720 (4)
Nyheter
Sv
Storskalig solkraft
2023-12-14

Helena Fagraeus Lundström kommenterar COP28

Äntligen enades världen och vi har en skrivelse på plats från COP28 som visar oss vägen från fossila brä...