SolkompanietPolitik och regelverk

Politik och regelverk

Solelkommissionen – bättre förutsättningar för egen solel

Som en del av att bygga det hållbara samhället försöker vi se till att lagstiftningen inte stoppar hållbara initiativ som egen solelproduktion. Därför har vi tagit initiativ till Solelkommissionen, ett nätverk av företag som idag består av HSB, IKEA, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan.

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Om våra förslag genomförs menar vi att det är fullt möjligt att år 2030 producera tio procent av Sveriges elbehov med energi från solen – en elproduktion som använder befintliga tak, finansieras av elkunderna och som kan byggas utan investeringsstöd. Det gäller bara att vi sätter igång omedelbart.

När vi startade 2015 fanns inte solel ens med i lagen om skatt på energi, vilket gjorde att de som ville investera i solel inte visste vilket värde solelen hade. Vad skulle räknas som småskaligt? Vilka hyresgäster fick använda solelen? Och kunde man sälja sitt överskott eller blev man elbolag då?

De senaste fyra åren har regelverken förbättrats kraftigt för kundägd solel. En kort sammanfattning:

  • Nu finns skattefriheten för egenförbrukning av solel upp till 500 kW inskriven i lagen om skatt på energi.
  • För fastighetsägare med många byggnader är begränsningen på 255 kW per juridisk person borttagen i juli 2017, vilket gör att man kan bygga hur många solelanläggningar man vill, så länge som de inte är större än 255 kW. Det innebär en solelproduktion på ca 240 000 kWh/år per anläggning.
  • För de fastighetsägare som har mer än 500 kW totalt sätts energiskatten ner från 35,3 öre till 0,5 öre, det vill säga mer av en symbolisk energiskatt.
  • Det går att sälja överskottet som uppstår vissa timmar vid solelproduktionen utan att bli betraktad som elbolag och förlora energiskattebefrielsen på den el man förbrukar själv. Villkoret är att anläggningen är max 500 kW.
  • Det går att sälja solel till sina hyresgäster utan betala energiskatt så länge som elen inte går ut på det allmänna elnätet.

Solelkommissionens fokusfrågor 2020

Förutsättningarna för solel har verkligen förbättrats. Några frågor finns kvar att lösa. Vi som arbetar med Solelkommissionen har valt att fokusera på de som vi anser viktigast just nu.

Johan Öhnell, Solelkommissionens initiativtagare, berättar om fokusfrågorna för 2020 på tre minuter. Inspelningen är från ett webbinarium i april. Vill du se även våra riksdagspolitiker och få deras syn på frågorna? Du kan se hela webbinariet här.

För dig som vill hänga med i vad som händer kring regelverksfrågorna som rör solel följ gärna @johanohnell på twitter.

Fyra steg till ökad utbyggnad av solenergin i Sverige

Solelkommissionen anser att förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

1. Rätt att flytta egenproducerad solel till egna förbrukningspunkter

Om man använder de bästa taken för solel optimalt får man ofta överskott, det vill säga all el kan inte användas i samma byggnad. Flyttar man el via det allmänna elnätet idag så får man som kund betala full energiskatt. Det gör att man låser in solelen helt i onödan i de byggnader med bäst förutsättningar vilket gör att de inte används optimalt. Vi vill att kundägd solel i anläggningar upp till 255 kW, ska kunna flyttas till andra förbrukningspunkter utan att det utlöser energisskatt. Och att flerbostadshus som byggs på samma fastighet ska kunna ha en anslutningspunkt för hela kvarteret. Enkla ändringar som spelar stor roll för de bästa taken ska användas fullt ut till solel!

2. Flytta skattereduktionen

Idag fås skattereduktionen ett år i efterskott i samband med skatteåterbäringen. Precis som RUT- och ROT-avdragen måste skattereduktionen flyttas till fakturan, det vill säga elräkningen, så att den sänker villaägarnas elkostnader varje månad.

3. Gör det möjligt för elkunder att bygga vind- och solelanläggningar tillsammans

Alla bör ha möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. En medlem som äger andelar i en ekonomisk förening, som levererar förnybar el till sina medlemmar, bör därför ha rätt till skattereduktion för den el som framställts av föreningen och som medlemmen förbrukar.

4. Låt investeringsbidraget bli en del av en långsiktig solstrategi

Vi tycker investeringsstödet har varit bra, men att det är viktigare att göra klart regelverken för kundägd solel och ersätta det som går till privatpersoner med en SolRot. För en hållbar marknad är det avgörande att stödet successivt fasas ut, till år 2022, enligt en tidigt och tydligt kommunicerad plan.

Läs mer om Solelkommissionen

Vanliga frågor

Kan solel lagras?
Ja, solel kan lagras i ett batteri. Läs mer om energilagring här ...
Hur stor yta krävs för solceller på tak?
Allt fler inser fördelarna med att producera egen lokal förnybar solel och i Sverige finns det gott om tak som passar för solceller. Vi på Solkompaniet installerar solcellsanläggningar på olika sorters tak (och storlek på tak) åt företag, fastighetsägare och hyresgäster, men riktar oss främst mot större och platta tak, där vi kan installera minst…...
Hur länge håller ett solcellstak?
En solcellsanläggning på tak förväntas hålla i upp till 40 år. Därför är det bra att ha koll på att taket håller under denna tid. Det är också viktigt att du väljer ett solelbolag som dels har rätt erfarenhet, som fokuserar på kvalitet och hållbarhet i alla led, dels ett solelbolag som är stabilt och finns…...
Vad innebär regeringens förordning för interna nät?
Regeringens förordning öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en förbättring som Solelkommissionen arbetat för i flera år. Från januari 2022 går det att bygga solelanläggningar på de byggnader som har bäst förutsättningar för solel och föra elen på ett internt nät till de andra byggnaderna. Det går även om det interna nätet…...
Hur jobbar Solkompaniet med FN:s globala hållbarhetsmål?
Hösten 2015 samlades världens ledare från mer än 190 länder i Paris på COP21 (Conference of the Parties #21), det 21a klimattoppmötet i ordningen. Under COP21 beslutades om 17 globala hållbarhetsmål* för världen att nå till 2030. Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå,…...
Hur jobbar Solkompaniet med social hållbarhet?
Vi har en Code of Conduct som fokuserar mycket på social hållbarhet och Workers Rights som vi aktivt jobbar med mot våra leverantörer. Vi följer upp en gång i kvartalet för att se att de följer det. Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering samt följer OECDs due diligence…...
Är alla kollektivavtalade på Solkompaniet?
Ja. Samtliga anställda på Solkompaniet omfattas av kollektivavtal, vilket vi haft sedan 2013 då vi var först i branschen att kunna erbjuda det....
Hur ser er fordonsflotta ut?
Solkompaniets fordonsflotta består till största del av fordon som drivs enbart på el eller är hybridfordon samt en mindre andel bensin/diesel fordon. Samtliga fordon är klassade som lätta fordon (totalvikt < 3,5 ton) och uppfyller kraven enligt Euro 6 eller senare Euro-krav....
Hur är arbetsförhållandet i fabrikerna där ni köper panelerna från?
Vi har integrerat efterlevnad av mänskliga rättigheter som ett krav i vår leverantörskvalificering. Det här är en stor fråga som kommer att ta tid innan man har exakta och bra svar, men vi fortsätter att hålla trycket i den frågan. Det vi har gjort som företag är att tillsammans med branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram…...
Hur tecknar man denna tjänst?
Från första kontakt till installation tar vanligtvis några veckor. Installationen tar cirka 1 dag att genomföra. Det administrativa tar mest tid, men det är inget som ni behöver bekymra er om. Det tar vi hand om. Så här ser processen ut: Dialog: Förutsättningslös dialog. Har ni en solelanläggning så kan ni kontakta oss för att…...
Hur lönsamt är balanstjänster?
Det beror på hur stor solcellsanläggningen eller energilagret är. Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Som ett snitt för 2021 kan en solcellsanläggningsägare räkna med ca 50 kr/år per installerad KW. Har man dessutom kopplat ett energilager så erhåller man ca 500 kr/år per KW lagerkapacitet. Då uppstartskostnaderna är låga kan…...
Varför ska jag gå med i detta?
Det finns många som drivs av att vilja bidra till omställningen i samhället. Genom att använda sig av stöd- och balanstjänster, bidrar ni till att det blir mindre svängningar i elnätet och därmed ett stabilare kräftnät i Sverige. Detta är en viktig del i att driva omställningen i samhället. Dessutom är det ett smart sätt…...
Hur ser er ägarstruktur ut?
Solkompaniets majoritetsägare: Solkompaniets majoritetsägare är Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol. AxSol, Axel Johnsons yngsta koncernbolag, startades 2020 för att samla koncernens investeringar i ledande nordiska företag inom solenergisektorn. Axel Johnson är en ledande familjeägd koncern i snabb förnyelse. Utifrån koncernens förnyelsemål 10/50 ska hälften av verksamheten inom koncernen om tio år vara sådant som inte görs…...
Hur ser er leverantörskvalificeringsprocess ut?
Hållbarhet är viktigt för oss. Vi välkomnar att många av våra stora kunder har höga krav på oss. Därför har vi ett hållbarhetsdokument där leverantörskvalificeringsprocessen är en central del. Solkompaniets process för att kvalificera eller diskvalificera samarbetspartners och leverantörer består i flera delar och moment. ”Skallkrav” för kvalificering är att du som samarbetspartner Signerar och…...
Hur lång erfarenhet har Solkompaniet?
Vi är äldst i branschen och våra grundare som är aktiva i bolaget har hållit på sedan 2002. Under denna resa har vi stött på alla möjliga problem och löst dessa, tack vare den erfarenheten så hjälper vi er. Det finns många lockande genvägar i entreprenaden som Solkompaniet av erfarenhet vet att man inte ska…...
Hur lönsam är din investering?
Beroende på antaganden om elprisets prisförändringar i framtiden och kalkylräntan med mera så ger en investering i solceller på tak en internränta på cirka 5 till 12 procent (IRR). Anläggningen är i princip underhållsfri och har garantier på upp till 30 år, vilket gör avskrivningen ytterst gynnsam. Än viktigare för ekonomin är den positiva inverkan…...
Hur lönsamt är det?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 20 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Hur går det till?
Kontakt: Vi etablerar kontakt och relation. Utbyter information, fakta och process. Möte: Vi träffas vid den aktuella fastigheten/markområdet för att överskådligt utvärdera möjligheter. Vi diskuterar eventuella uppkomna frågor. Avsiktsförklaring: Vi tecknar avsiktsförklaring för vidare utredning av marken. Utredning mark: Solkompaniet utreder förutsättningar för solpark på marken, samt genomför de tillståndsprocesser och ansökningar som krävs. Arrendeavtal:…...
Hur ser er affärsmodell ut?
För att etablera solceller på marken, en solpark, via arrende tillsammans med oss på Solkompaniet krävs att du (ni) har minst 20 hektar byggbar mark att arrendera ut för solelproduktion. Våra arrendeavtal sträcker sig oftast över 40 år. Du behöver inte göra någon investering eller ta någon kostnad själv. Vi tar ansvar från början till…...
Vilken mark passar för solel?
Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan och lättillgänglig. Mark i områden med god solinstrålning (Söder om Gävle – företrädelsevis). Marken behöver ligga på rimligt avstånd till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solparken kommer att producera. Mark som…...
Hur mycket solel blir det?
En fråga många, både markägare, köpare av solel och investerare, ställer sig är ”Hur mycket solel blir det av marken?” Det beror på många faktorer. Vi ska dock försöka ge en indikation på hur mycket solel som kan produceras och vad den mängden motsvarar. En ”vanlig” eller traditionell solpark är ett markområde som används för…...
Hur lönsamt är det för mig?
Ett batteripack är normalt sätt betalt mellan 5-10 år. Återbetalningstiden på ett batteri är normalt på 5-10 år. I vissa specifika fall även kortare än så. Läs mer om energilagring här. ...
Vad kostar det?
Det beror på storleken, hur er energianvändning ser ut och vad ert behov är. Storleken på batteriet är beroende på er användarprofil, det vill säga hur ni använder energin. När vi vet det så kan vi hitta lämplig storlek och därmed säga hur mycket det kostar. Att installera ett energilager är lönsamt och kommer att…...
Toppeffekt
Toppeffekt – eller kWp (kilowatt peak) som det också kallas - är den maximala effekt man kan få av sina solcellspaneler vid specifika förhållanden. Sådana förhållanden är egentligen endast hypotetiska, eftersom de bara råder under STC (Standard Test Conditions) – 1000 W/m2, 25 grader celsius och solinstrålning vinkelrätt mot modulytan. Det innebär att när solcellerna…...
Kilowatt
Watt är en enhet som används för att ange effekt (energiflöde). Prefixet ”kilo” representerar 1000 och används ofta för att korta ned ett tal så man slipper skriva ut så många nollor, då det i elproduktionssammanhang ofta rör sig om stora effekter. Enheten kilowatt (kW) används med andra ord till att ange hur mycket energi…...
Likström
Likström (DC = Direct Current) innebär elektrisk ström där elektronerna har en och samma riktning (till skillnad från växelström där de byter riktning). Likström är det som produceras direkt av solceller. Man kan säga att likström är en slags råvara som man sedan måste omvandla för att kunna utnyttja strömmen som slutkonsument. Omvandlingen sker via…...
Skatt på solenergi – vad innebär det?
Solskatt, skatt på solenergi, energiskatt – vad innebär alla dessa begrepp? Jo, för det första syftar begreppen solskatt och energiskatt på samma typ av skatt, nämligen en skatt som den som ägare av en solelanläggning är skyldig att betala – i olika utsträckning och under vissa förutsättningar. Energiskatten, och därmed solskatten, är för närvarande 35,6…...
Varför är solceller bra?
Solceller ger dig trygghet i att kunna bli självförsörjande med el - samtidigt som du sparar betydligt på miljön. Med installerade solceller har ditt hushåll eller företag en helt kostnadsfri källa till el – som kommer att vara lika välfungerande i minst 30 år från och med installationen. För att underlätta ekonomin kan du dessutom…...
Hur påverkar solceller miljön?
Solceller är bra för miljön på flera sätt.Cellerna består av några av våra vanligaste material; aluminium, kisel och glas. De består också av en mindre mängd plast, silver, koppar och bly. Det finns ett mått som kallas energiåterbetalningstid, EÅ. Det är tiden som krävs för att en produkt ska återbetala och kompensera all den energi…...
Vad är solceller?
När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Metallkontakter tar upp laddningen och det bildas likström. Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplar man solcellerna till solpaneler. Ofta används dock uttrycket ”solceller” när man egentligen syftar på hela enheten med solpaneler. För att elen…...
Behöver solceller på tak underhållas?
En solcellsanläggning är mestadels underhållsfri, men ibland kan det vara bra med ett serviceavtal. Våra specialister på serviceavdelningen kan sköta all service av anläggningen om så önskas. Inled en dialog med våra experter!...
Behövs bygglov för solceller på tak?
Bygglov för solceller på tak kan i vissa fall behövas på byggnader inom detaljplanerade områden. Bygglovs krävs till exempel om solcellspanelerna medför att byggnaden byter färg, om de installeras i byggnadens fasad eller om modulerna avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ni som fastighetsägare är ansvariga för att bygglov är klart när installationen påbörjas. Givetvis hjälper…...
Vad är grönt avdrag?
Det nya gröna avdraget för privatpersoner, som började gälla 1 januari 2021, fungerar som RUT/ROT, vilket innebär att avdraget sker direkt på kundens faktura och installatören får sedan en utbetalning direkt från staten. Detta är en stor förenkling för slutkunden då ingen behöver ansöka om avdrag eller invänta handläggningstider. Precis som tidigare gäller avdraget totalt…...
Vad innebär höjning av skattegräns till 500 kilowatt?
Den 1 juli 2021 höjdes gränsen för energiskattebefrielse för egenproducerad el från 255 kilowatt till 500 kilowatt. Höjningen innebär att ytterligare cirka 16 000 stora tak öppnas upp för solel och kan tillföra två miljarder kilowattimmar. Regeringen ser dock inte att det finns någon möjlighet att ta bort skattskyldigheten för de som har många anläggningar…...
Hur jobbar Solkompaniet med ekonomisk hållbarhet i leverantörsled?
Vi utvärderar våra leverantörer utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar med leverantörer som är ’bankable’ och har hållbara finansiella strukturer. Bloomberg har tagit fram en modell, ’Tier-1 Solar Panels’ , vilken uppdateras ett par gånger per år och som vi också använder oss av i vår kvalificeringsprocess....
Vad vill vi uppnå med vårt hållbarhetsarbete?
Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå, valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap, genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12. För att nå en mer hållbar värld…...
Har ni kadmium och tellurid i era solpaneler
Nej, det har vi inte då vi har kiselpaneler. Vi har inga tunnfilmspanaler, vilka innehåller kadmium och tellurid....
Vad är koldioxidpåverkan från era solelpaneler? Bidrar jag till något positivt för klimatet om jag installerar solceller?
Detta är en stor fråga och det är svårt att få helt korrekta ursprungsgarantier vid köp av kinesiska solcellsmoduler. Solkompaniet har som mål att både kunna erbjuda CSR-godkända kinesiska tillverkare men även främja produktionen av solpaneler i Europa och erbjuder därför Europiskt tillverkade paneler på flera olika nivåer. Genom de uppföljningar (audits) vi genomför kvartalsvis…...
Varför ska jag välja Solkompaniet?
Vårt koncept vad gäller stöd- och balanstjänster är att det skall vara enkelt för er som kund. Vi tar hand om allt från kontrakt, avtal, hårdvara, mjukvara, installation, driftstart och utbetalning av ersättning. Dessutom erbjuder vi ett par unika stöd- och balanstjänster. Solkompaniet är i särklass den största leverantören av solcellsanläggningar för fastighet och park.…...
Kommer intäkterna att minska med tiden?
Det är en ganska komplex fråga att besvara, men vi tror inte det. Obalanser i kraftnätet spås öka ju fler förnybara energikällor vi har, det vill säga ju fler solelanläggningar och vindkraftverk vi har desto större är behovet av balanstjänster. Man tror snarare att intäkterna för de som har tjänsten kommer att öka....
Vad är balanstjänster?
Grunden är att vi i Sverige vill ha ett stabilt 50 hertz elnät. Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är produktionen för hög ökar frekvensen i nätet och likaså om produktionen är för låg så minskar frekvensen. För att kunna lokalt balansera nätfrekvensen så måste Svenska Kraftnät kunna styra produktionsanläggningar.…...
Hur lång tid tar processen?
Det beror bland annat på omvärldsläget, projektets omfattning samt i vilken grad byggtillstånd från kommunen behövs. Från startmöte till att anläggningen är på plats tar i vanligtvis mellan 4 till 12 månader, men i vissa fall kan det även gå snabbare, mellan till exempel 2 till 6 månader....
Kan man beräkna den totala klimatpåverkan på en solcellsanläggning?
Det går att göra en hel del dock inte allt ännu. Solpanelerna är det som kommit längst. Där tittar vi på olika alternativ i CO2-belastning, på asiatiska paneler i förhållande till olika europeiska alternativ som vi har i vår portfölj. Vi gör en EPD, en så kallad Environmental Product Declaration (miljödeklaration), på det som är…...
Vad har ni gjort för tidigare projekt?
Vi har installerat solelanläggningar på många olika tak och fasader sedan 2010. Vi har byggt på stora logistikbyggnader, så som åt Apotea och Logicenters, på hotell, sjukhus, åt bilhandlare och många fler. Totalt har vi installerat cirka 140 megawatt i effekt och sålt över 800 projekt åt olika företag i Sverige.  Läs mer om våra…...
Hur ser processen ut?
Processen ser oftast ut så här: Inledande dialog: Vi ställer generella frågor om fastigheten och dess ekonomi, till exempel: hur mycket lutar taket, hur stor elförbrukning etc. Ju mer information vi får, desto bättre.  Förprojektering och indikativt pris: När vi har svaren på ovan frågor kan vi gå vidare med en förprojektering. Vi tar fram…...
Hur ser ekonomin ut i den här affären?
Det grundar sig i hur stor elförbrukning fastigheten har. Värdet på den egenproducerade och egenanvända solelen är två till tre gånger så högt som det man säljer ut på marknaden. Därför är det viktigt att veta hur stor elförbrukning fastigheten har. Det innebär för dig att du sänker dina totala elkostnader som består av elpris, elnätsavgift…...
Varför ska jag ha solceller på marken?
Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar, bland annat: En möjlighet att öka inkomsterna från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Framtidssäkra verksamheten genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar…...
Hur stor mark behöver jag ha för att bygga?
Vi söker mark att arrendera som är sammanlagt 20 hektar eller mer. Mark som är mindre än 20 hektar kan passa väldigt bra för solparker, men vår, Solkompaniets, affärsmodell bygger på att utveckla stora solparker....
Vad används marken till idag?
Mark som inte används till något passar såklart bäst för solceller på marken. Mark som kräver bidrag för att hålla öppna landskap passar också väl för solceller på mark. Mark som används för produktion av mat eller insatsvaror till industrin är mindre lämpliga för enbart solceller (möjligen kan agrivoltaics vara aktuellt). Sveriges landyta är 40,7…...
Vad kostar solceller på marken?
Ready To Build Innan du kan börja bygga en solpark behöver marken bli ”Ready to build” (RTB). För att marken ska vara RTB utreds den avseende möjlighet att ansluta till elnät, markbeskaffenhet, solinstrålning, tillstånd att bygga solparken, markberedning och förutsättningar för ekonomisk lönsamhet. Det är en process som kräver kompetens inom flera områden och som…...
Hur länge kan jag lagra förnybar el i mitt batteri?
Normalt sett så dimensionerar man batteriet att arbeta på ett eller några dygns tidshorisont. Det går inte att bygga ett energilager som lagrar solel från sommaren till vintern. Batteriet arbetar hela tiden och du klarar dig utan ström normalt sett i fem timmars drift utan nätkontakt. Om solen skiner kan den lagra längre och ju…...
Hur fungerar det?
Batteriet styrs av en smart dator/process som bestämmer vilket som är det lämpligaste sättet batteriet arbetar på. Det är mest lönsamt att batteriet fungerar som stöd för det gemensamma elnätet, det vill säga som en typ av "jourhållning" för att hjälpa driften i det gemensamma elnätet. Den normalt sätt andra mest lämpliga funktionen är att…...
Verkningsgrad
Verkningsgrad (kallas även konverteringsgrad) anger hur stor del av den solinstrålning som träffar en solcellsmodul som omvandlas till el. Den mängd energi man kan få från sin solcellsmodul - i förhållande till den mängd solenergi som träffar modulytan (under STC). Verkningsgraden hos en solcellsmodul beräknas enklast som: Solcellsmodulens toppeffekt/Modularea = Verkningsgrad Den faktiska verkningsgraden hos…...
Kilowattimme
En kilowattimme (kWh) är en enhet som används för att ange produktion eller konsumtion av energi under ett visst antal timmar. Många känner igen begreppet från sin elräkning där det används för att specificera vad hur mycket energi som konsumerats under en viss månad. Det används även för att ange hur stor energiproduktion en solcellsanläggning…...
Växelström
Växelström (AC = Alterning Current) innebär precis som ordet låter – en elektrisk ström med växlande riktning. Växelström är den dominerande överföringstekniken globalt, både vid produktion, överföring och konsumtion. Växelströmsledningar utgör i stort sett hela det svenska stamnätet. I en solcellsanläggning behövs en växelriktare för att omvandla den producerade likströmmen till växelström som kan användas…...
Vilken verkningsgrad har solceller?
Solceller har en generell verkningsgrad på mellan 16-20%. Det finns flera sätt att maximera denna verkningsgrad, beroende på vad just du har för mål med solcellsanläggningen. Ytans storlek (förslagsvis ett tak) där solcellerna ska placeras I vilket väderstreck solcellerna är placerade Vilken sluttning ytan/taket har som solcellerna är placerade på Om ytan/taket är fritt från…...
Solfångare eller solceller – vad är skillnaden?
Det är inte alltid så enkelt att med blotta ögat se skillnad på solceller och solfångare. Dessa kan se ganska lika ut, men bygger på väldigt olika teknik och har också olika användningsområden. En solfångare omvandlar solenergin till värme – solvärme. Solvärmen nyttjas till varmvatten och till uppvärmning av hushållet. En solfångare har en större…...
Vad kostar solceller?
Solceller – en god investering! Men vad kostar det?En investering i solceller innebär en relativt stor engångskostnad, men de senaste åren har priserna sjunkit samtidigt som det finns ett statligt investeringsstöd. Vår tid är med andra ord en bra tid att investera i solceller!Hur stor kostnaden blir för ett solcellspaket beror främst på följande: hur…...
Hur fungerar solceller?
De blir vanligare på allt från industribyggnader till villatak, men hur fungerar egentligen solceller Hur många solceller behöver jag, och fungerar solcellerna lika bra på vintern som på sommaren? Här får du svaren! Solceller omvandlar – precis som det låter - solens energi till elektrisk energi. När solens strålar träffar solcellerna så uppstår en elektrisk…...
Vad består solceller av?
Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplar man solcellerna till solpaneler. Solpaneler består framförallt av glas. Viktmässigt så är ungefär två tredjedelar glas. Därtill har solcellsmoduler en aluminiumram och en mindre mängd plast och kisel som huvudkomponenter. Modulerna har även små kvantiteter av silver, koppar och bly. Finns det olika…...
regelverk

Solelkommissionen - Fokusfrågor 2020

Johan Öhnell, Solelkommissionens initiativtagare och Solkompaniets ordförande berättar om Solelkommissionens fokusfrågor våren 2020. Klippet är från ett lunchwebbinarium som nätverket höll i april.