Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Vår ambition är att ständigt ligga i framkant och driva forskning och utveckling mot ett hållbart samhälle. Därför är vi med i en mängd forskningsprojekt, med fokus på kostnadseffektiva solcellssystem, utveckling av nya typer av monteringssystem, utredningar kring solcellers roll i elsystemet samt demonstrationsprojekt med solceller och elbilar. Forskningsprojekten kan även handla om byggnadsintegrering och hur man kan öka användningen av solel i flerbostadshus. Ofta arbetar vi på uppdrag av Energimyndigheten, RISE och Energiforsk, tillsammans med andra pionjärer som också vill visa vägen.

Under 2013-2018 är vi, genom vår doktorand David Larsson, med i företagsforskarprogrammet REESBE, som drivs av Mälardalens Högskola tillsammans med högskolorna i Gävle och Dalarna. Dessutom är vi svenska representanter i internationella energirådets (IEAs) forskningsprojekt PVPS Task 13 och Task 15.

Vår forskning och utveckling har vi ett eget bolag, Solkompaniet Konsult AB. Allt för att framtidsfrågorna ska få eget fokus och att vi kan göra dem tillsammans med våra kunder. Bolaget leds sedan april 2016 av Mårten Lind, tidigare vd på Zero Mission.

Vårt största forskningsprojekt har varit Elbilslandet Gotland, med undertiteln ”En barriärbrytande genväg till en fossiloberoende fordonsflotta”. Vi under tre år har byggt ut laddinfrastrukturen på Gotland och hyrt ut elbilar. Projektet har genomförts med stöd från Energimyndigheten och KTH har deltagit som partner. Läs mer på http://www.elbilslandet.se

Användningen av solel i Sverige är fortfarande väldigt låg om man jämför med länder som Tyskland och Danmark. Sverige har alla möjligheter att hämta in deras försprång, men för att göra det krävs att vi ökar vår kunskap om hur vi bäst använder solceller i våra typer av fastigheter och med våra solförhållanden. Det är därför vi på Solkompaniet gärna initierar eller tillsammans med våra kunder driver forskningsprojekt. Vi är ständigt intresserade av nya, spännande forskningsuppslag från fastighetsägare och andra aktörer i branschen, så hör gärna av dig till oss om du har idéer!

Läs gärna mer om ett urval av våra forskningsprojekt nedan.

Forskning och utveckling - Hur kan egenanvänd solel i flerbostadshus öka?

I flerbostadshus är det inte ovanligt att solelproduktionen överstiger elbehovet mitt på dagen, vilket försämrar solcellernas ekonomi. I projektet Solceller i flerbostadshus undersöker vi hur stor överskottsproduktionen är i praktiken, och dessutom utvecklas olika metoder eller lösningar för att öka andelen egenanvänd solel.

Forskning och utveckling - Kan integrerade solceller kommersialiseras?

Byggnadsintegrerade solceller skulle kunna vara både estetiskt och ekonomiskt fördelaktiga, men idag produceras lösningarna ofta småskaligt vilket gör dem dyra. I projektet PROOF ska en kommersiellt attraktiv byggnadsintegrerad solcellsprodukt utvecklas och demonstreras. Målet är att den ska ha potential att ingå i projektpartnern Skanskas övergripande produktportfölj.

Forskning och utveckling - Hur kan skuggproblem minimeras?

Det är välkänt att solceller är mycket känsliga för skuggning, men hur kan skuggningens inverkan på solcellsanläggningens totala produktion minimeras? Fungerar by-pass-dioder, modulbaserade växelriktare eller effektoptimerare? I projektet Design av PV-system för minimerad inverkan av skuggning undersöks olika lösningar experimentellt vid Högskolan i Gävle och hos Familjebostäder i Rinkeby.

Forskning och utveckling - Solel i lantbruket

På gårdar finns stora ytor som är lämpliga för solceller, såsom ladugårdar, ekonomibyggnader och maskinhallar. Ändå används ytorna sällan. I projektet Solel i Lantbruket har lantbrukets solcellspotential kartlagts och hinder och möjligheter identifierats. Resultaten visar att potentialen är enorm, men att någon form av bidrag behövs för att den ska realiseras.

Forskning och utveckling - Vilken takfärg är bäst för solceller?

Och kan man kombinera solceller och gröna sedumtak, eller måste man välja? I projektet Svartvitgröna tak ska vi försöka ge svar, då det i dagsläget saknas vetenskapliga stöd och ekonomiska modeller för vilken takfärg som ger högst solelproduktion. Dessutom är det idag inte ovanligt att sedumtak och solceller ställs emot varandra, när kombinationen kanske egentligen skulle kunna skapa synergieffekter.

Forskning och utveckling - Är det lika bekvämt att köra elbil som vanlig bil?

Projektet Elbilslandet Gotland startade 2014 och är unikt i sitt slag. Genom att bygga upp en helt ny infrastruktur som bygger på kommersiella intressen, det vill säga utflyktsmål som vill locka besökare genom att erbjuda laddning, skapas förutsättningar för elbilar på Gotland. Samtidigt påverkas även beteendet och attityden hos bilförare, som kanske testar elbil för första gången.