Politik och regelverk

Solelkommissionen – bättre förutsättningar för egen solel

Som en del av att bygga det hållbara samhället försöker vi se till att lagstiftningen inte stoppar hållbara initiativ som egen solelproduktion. Därför har vi tagit initiativ till Solelkommissionen, ett nätverk av företag som idag består av HSB, IKEA, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan.

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Om våra förslag genomförs menar vi att det är fullt möjligt att år 2030 producera tio procent av Sveriges elbehov med energi från solen – en elproduktion som använder befintliga tak, finansieras av elkunderna och som kan byggas utan investeringsstöd. Det gäller bara att vi sätter igång omedelbart.

När vi startade 2015 fanns inte solel ens med i lagen om skatt på energi, vilket gjorde att de som ville investera i solel inte visste vilket värde solelen hade. Vad skulle räknas som småskaligt? Vilka hyresgäster fick använda solelen? Och kunde man sälja sitt överskott eller blev man elbolag då?

De senaste fyra åren har regelverken förbättrats kraftigt för kundägd solel. En kort sammanfattning:

  • Nu finns skattefriheten för egenförbrukning av solel upp till 500 kW inskriven i lagen om skatt på energi.
  • För fastighetsägare med många byggnader är begränsningen på 255 kW per juridisk person borttagen i juli 2017, vilket gör att man kan bygga hur många solelanläggningar man vill, så länge som de inte är större än 255 kW. Det innebär en solelproduktion på ca 240 000 kWh/år per anläggning.
  • För de fastighetsägare som har mer än 500 kW totalt sätts energiskatten ner från 35,3 öre till 0,5 öre, det vill säga mer av en symbolisk energiskatt.
  • Det går att sälja överskottet som uppstår vissa timmar vid solelproduktionen utan att bli betraktad som elbolag och förlora energiskattebefrielsen på den el man förbrukar själv. Villkoret är att anläggningen är max 500 kW.
  • Det går att sälja solel till sina hyresgäster utan betala energiskatt så länge som elen inte går ut på det allmänna elnätet.

Solelkommissionens fokusfrågor 2020

Förutsättningarna för solel har verkligen förbättrats. Några frågor finns kvar att lösa. Vi som arbetar med Solelkommissionen har valt att fokusera på de som vi anser viktigast just nu.

Johan Öhnell, Solelkommissionens initiativtagare, berättar om fokusfrågorna för 2020 på tre minuter. Inspelningen är från ett webbinarium i april. Vill du se även våra riksdagspolitiker och få deras syn på frågorna? Du kan se hela webbinariet här.

För dig som vill hänga med i vad som händer kring regelverksfrågorna som rör solel följ gärna @johanohnell på twitter.

Fyra steg till ökad utbyggnad av solenergin i Sverige

Solelkommissionen anser att förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

1. Rätt att flytta egenproducerad solel till egna förbrukningspunkter

Om man använder de bästa taken för solel optimalt får man ofta överskott, det vill säga all el kan inte användas i samma byggnad. Flyttar man el via det allmänna elnätet idag så får man som kund betala full energiskatt. Det gör att man låser in solelen helt i onödan i de byggnader med bäst förutsättningar vilket gör att de inte används optimalt. Vi vill att kundägd solel i anläggningar upp till 255 kW, ska kunna flyttas till andra förbrukningspunkter utan att det utlöser energisskatt. Och att flerbostadshus som byggs på samma fastighet ska kunna ha en anslutningspunkt för hela kvarteret. Enkla ändringar som spelar stor roll för de bästa taken ska användas fullt ut till solel!

2. Flytta skattereduktionen

Idag fås skattereduktionen ett år i efterskott i samband med skatteåterbäringen. Precis som RUT- och ROT-avdragen måste skattereduktionen flyttas till fakturan, det vill säga elräkningen, så att den sänker villaägarnas elkostnader varje månad.

3. Gör det möjligt för elkunder att bygga vind- och solelanläggningar tillsammans

Alla bör ha möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. En medlem som äger andelar i en ekonomisk förening, som levererar förnybar el till sina medlemmar, bör därför ha rätt till skattereduktion för den el som framställts av föreningen och som medlemmen förbrukar.

4. Låt investeringsbidraget bli en del av en långsiktig solstrategi

Vi tycker investeringsstödet har varit bra, men att det är viktigare att göra klart regelverken för kundägd solel och ersätta det som går till privatpersoner med en SolRot. För en hållbar marknad är det avgörande att stödet successivt fasas ut, till år 2022, enligt en tidigt och tydligt kommunicerad plan.

Läs mer om Solelkommissionen