Politik och regelverk

Solelkommissionen – bättre förutsättningar för egen solel

Som en del av att bygga det hållbara samhället försöker vi se till att lagstiftningen inte stoppar hållbara initiativ som egen solelproduktion. Därför har vi tagit initiativ till Solelkommissionen, ett nätverk av företag som idag består av HSB, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan.

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Om våra förslag genomförs menar vi att det är fullt möjligt att år 2030 producera 10 % av Sveriges elbehov med energi från solen – en elproduktion som använder befintliga tak, finansieras av elkunderna och som kan byggas utan investeringsstöd. Det gäller bara att vi sätter igång omedelbart.

Det är dags nu!

Fem steg till ökad utbyggnad av solenergin i Sverige

Solelkommissionen anser att fem förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

1. Omvandla storleksbegränsningen på 255 kWt till att gälla per anläggning.

Sommaren 2016 infördes lagstiftning som innebär att juridiska personer, med mer än 255 kWt solceller, ska betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel. Detta är ett dråpslag mot den spirande solcellsutvecklingen. Om Sveriges kommuner, landsting och andra större fastighetsägare ska kunna fortsätta att installera solceller på skolor, sjukhus och butiker är det avgörande att omvandla storleksbegränsningen till att gälla per anläggning istället för per juridisk person.

2. Förtydliga rätten att flytta egenproducerad solel till egna förbrukningspunkter.

Sedan 1996 är elmarknaden avreglerad, men det är ändå i princip bara traditionella elproducenter och elhandlare som använder nätet för att transportera el, vilket hittills berott på otydligheter i regelverket. Skatteverket har gjort ett ställningstagande om att elproducenter bör kunna flytta egenproducerad el mellan egna förbrukningspunkter, utan att elen blir belagd med energiskatt, men detta måste förtydligas i lagstiftningen. Solceller ger el i minst 30 år, och det är avgörande med en tydlig och långsiktig lagstiftning för att investeringar i solceller ska realiseras i Sverige.

3. Flytta skattereduktionen.

Idag fås skattereduktionen ett år i efterskott i samband med skatteåterbäringen. Precis som RUT- och ROT-avdragen måste skattereduktionen flyttas till fakturan, det vill säga elräkningen, så att den sänker villaägarnas elkostnader varje månad.

4. Gör det möjligt för elkunder att bygga vind- och solelanläggningar tillsammans.

Alla bör ha möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. En medlem som äger andelar i en ekonomisk förening, som levererar förnybar el till sina medlemmar, bör därför ha rätt till skattereduktion för den el som framställts av föreningen och som medlemmen förbrukar.

5. Låt investeringsbidraget bli en del av en långsiktig solstrategi.

Snabba förändringar av investeringsstödet resulterar i en hisnande bergochdalbanefärd för solcellsmarknaden: upp som en sol när stödet införs, och ner som en pannkaka när stödet tas bort. För en hållbar marknad är det avgörande att stödet successivt fasas ut, förslagsvis till 2020, enligt en tidigt och tydligt kommunicerad plan.