SolkompanietUppförandekod / Code of Conduct

Uppförandekod / Code of Conduct

Fotografering åt Solkompaniet

Solkompaniet strävar efter att bygga långsiktiga affärsrelationer som skapar mervärden för både kunder och medarbetare. Vår hållbarhetsvision är att vara branschledande inom miljö och hållbarhet och ta ett tydligt ekonomiskt och socialt ansvar. Hållbart företagande innebär arbete i flera dimensioner. Bland annat arbetar vi för att få fram mer hållbara produkter, att göra ansvarsfulla inköp och att minimera vårt eget miljöavtryck.

Solkompaniets värderingar och vår uppförandekod, som sammanfattar våra övergripande riktlinjer för ett ansvarsfullt agerande, är de ett ramverk för hur vi ska uppträda i vår dagliga verksamhet.

Här följer en sammanfattning av vår uppförandekod, fullständigt dokument kan laddas ner i slutet på sidan.

Solkompaniets uppförandekod baseras på:
 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner
 • ILO:s kärnkonventioner om principer för internationella företag och socialpolitik
 • OECD:s riktlinjer för internationella företag
 • FN:s Global Compact
 • ISO 14001 och 9001
Affärsetik

Etiskt uppträdande och god affärssed är av en avgörande betydelse för vår utveckling och lönsamhet. Vårt mål är att skapa långsiktiga affärsförhållanden där Solkompaniet betraktas som en ansvarfull och professionell partner.

 • Vi följer lagar och förordningar i de länder där vi verkar
 • Vi ingår inga avtal eller medverkar i aktiviteter som begränsar konkurrensen
 • Vi har nolltolerans mot mutor, bestickning eller annan form av korrupt agerande
 • Vi undviker intressekonflikter mellan Solkompaniet och dess affärspartners
Mänskliga rättigheter och arbetsförhållande

Solkompaniet bedriver ett aktivt arbete för att medarbetarna ska behandlas rättvist, jämställt och med respekt. Vi försäkrar oss även att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

 • Vi värdesätter mångfald och jämställdhet
 • Vi tar avstånd från all form av diskriminering och trakasserier
 • Vi accepterar inte barnarbete och förväntar oss detsamma av våra affärspartners
 • Vi värnar om rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandling
 • Vi accepterar ingen form av tvångsarbete eller bestraffning
 • Vi har nolltolerans mot alkohol och andra droger under arbetstid
 • Vi följer lagstiftningen när det gäller anställningsvillkor
Arbetsmiljö och säkerhet

Vi arbetar systematiskt för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Risker som kan leda till olyckor eller försämrad hälsa ska hanteras omgående.

 • Vi baserar vårt arbetsmiljöarbete på nationell lagstiftning i de länder där vi har verksamhet
 • Vi ser till att personal har lämplig utbildning för att utföra tilldelade arbetsmoment
 • Vi förvarar och hanterar farligt material och farlig utrustning i enlighet med gällande lagstiftning
Miljö och kvalitet

Solkompaniet arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med fokus på produkter, transporter, energianvändning och avfall.

 • Vi lever upp till lagstadgade miljökrav som gäller i respektive verksamhetsland
 • Vi har miljö- och kvalitetssystem och rekommenderar affärspartners att implementera det
 • Vi uppmuntrar utveckling och innovation av miljövänliga produkter och teknologier
 • Vi beaktar alla intressenters förväntningar i kvalitets- och miljöfrågor
Ansvarsfördelning

Solkompaniets vd har det övergripande ansvaret för implementeringen och efterlevnad av vår uppförandekod. Det är respektive medarbetares och leverantörs ansvar att säkra att denne förstår och följer innehållet i uppförandekoden och de tillhörande dokumenten.

Solkompaniets uppförandekod gäller för samtliga anställda inom Solkompaniet koncernen och alla våra leverantörer och affärspartners.

Rapportering av missförhållanden

Om du eller dina medarbetare anser att Solkompaniet inte agerar i enlighet med uppförandekoden eller att Solkompaniets affärspartners inte uppfyller villkoren i uppförandekoden uppmuntrar vi dig att rapportera detta genom att kontakta chef eller vd.


 
Ladda ner fullständig uppförandekod som pdf

Uppförandekod (svenska)

Code of conduct (English)


 
Kontakt
portr-tt-1
Axel Alm

Vd Solkompaniet

axel.alm@solkompaniet.se